1
2
3

Pošlji vprašanje

Pogodbeno pravo

 

Pravno ozaveščeni svoje izjave volje in pogodbe z drugimi zapišejo (ne le takrat, ko pisno obliko zahteva zakon). Razumljiva in pregledna pisna pogodba z jasno in nedvoumno določenimi pravicami in obveznostmi pogodbenih strank je najboljši dokaz o vsebini dogovora in preventiva pred bodočimi spori, tako v pogodbah med fizičnimi osebami kot v obsežnih in kompleksnih gospodarskih pogodbah.

V odvetniški pisarni sestavljamo vse vrste tipičnih pogodb s področja civilnega prava, kot so: prodajna pogodba, darilna pogodba, posojilna pogodba, menjalna pogodba, najemna pogodba, pogodba o ustanovitvi zastavne pravice, služnostne pogodbe in druge.

Fizičnim osebam zelo pogosto svetujemo o možnostih in pravnih posledicah dednopravnih pogodb, kot so: izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, darilo za primer smrti in odpoved neuvedenemu dedovanju. Sestavljamo in hranimo oporoke.

V primeru sporov med zakonci in zunajzakonskimi partnerji svetujemo in sestavljamo pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja, o preživljanju nepreskrbljenega zakonca in otrok, o varstvu in vzgoji otrok ter pravici do stikov.
 
Strankam razložimo pomen in pravne posledice posamezne pogodbe, preverimo relevantno dejansko in pravno stanje, davčne vidike pogodbe ter na tej podlagi skupaj s stranko izberemo zanjo najboljšo rešitev. Sodelujemo pri pogajanjih, pri sestavi in tudi pri izpolnjevanju pogodb; v praksi se namreč velikokrat pojavi
vprašanje pravilne razlage pogodbe. V primeru sporov stranke zastopamo pred
sodišči in izvensodno. Za stranko pridobimo tudi vsa ustrezna potrdila in dokazila ter poskrbimo za ustrezno davčno obravnavo pogodbe.

Posebno področje pogodbenega prava predstavljajo gospodarske pogodbe, kjer smo specializirani za področje najemnih pogodb za poslovne prostore in različnih pogodb o poslovnem sodelovanju.

t: +386 (0)40 246 012, e: info@opmz.si